Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 12 maja 2008r.

w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego urzędu na czas „W”
Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:


§ 1

1. Ustala się strukturę regulaminu organizacyjnego na czas wojny dla Urzędu Gminy Dąbrówka stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W rozumieniu przepisów prawa przez urząd rozumie się Urząd Gminy Dąbrówka i jego pracowników, przez organ – Wójta Gminy Dąbrówka.


§ 2

1. Struktura regulaminu organizacyjnego na czas wojny określa działanie Urzędu wraz z organem w przypadku wprowadzenia na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia stanów nadzwyczajnych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające.
2. Urząd wraz ze swym organem, wykonuje zadania operacyjne – obronne przewidziane do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przekazane przez Wojewodę do Urzędu – organu samorządu terytorialnego, w zakresie jego kompetencji i właściwości.


§ 3

Opracowanie Regulaminu powierzam Inspektorowi d.s. obrony cywilnej i spraw obronnych we współdziałaniu z Sekretarzem Gminy. Zobowiązuję jednocześnie Sekretarza Gminy do sprawowania kontroli i nadzoru podległych pracowników w zakresie nałożonych zadań w dziedzinie obronności państwa, ustalonych w trybie ustaw i rozporządzeń wykonawczych na czas stanów nadzwyczajnych, zadań wynikających z zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, a także zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny oraz zaistniałych zmian organizacyjnych.


§ 4

Koordynacje wykonawstwa zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego na czas wojny powierza się Sekretarzowi Gminy we współpracy z Kierownikiem Referatu Organizacyjno Administracyjnego realizującego zadania z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.


§ 5

Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wojny wprowadza się w życie na podstawie odrębnej decyzji Wojewody – w ramach realizacji zadań operacyjnych.


§ 6

Regulamin Organizacyjny Urzędu na czas „W” winien zawierać:
• Zadania urzędu;
• Określenia użyte w regulaminie;
• Podstawy prawne działania Urzędu;
• Wyłączność kompetencji Wójta oraz podział zadań w kierownictwie;
• Określenie siedziby Urzędu;
• Skład komórek organizacyjnych Urzędu;
• Wspólne zadania komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
• Zadania komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną na czas wojny;
• Służby odpowiedzialne za obieg informacji oraz funkcjonowanie tych służ na SK;
• Obowiązki i uprawnienia pracowników;
• Postanowienia końcowe;


§ 7

Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wojny należy opracować do 20 maja 2008 r.


§ 8

Regulamin organizacyjny na czas wojny opracowuje i przechowuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 r., poz. 1631).


§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 1/91 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 1991 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dąbrówka na czas wojny.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.10.2008 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 12.11Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.10.2008 r., godz. 12.50Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1618 razy.