Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 910 217,00zł, w tym:
- dochody bieżące 17 190 217,00zł
- dochody majątkowe 720 000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 890 406,00zł, w tym:
- wydatki bieżące 16 371.406,00zł
- wydatki majątkowe 4 519 000,00zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2a.
3.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2b.
4.Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.


§ 3

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 980 189,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 980 189,00zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4 593 531,00zł, rozchody w wysokości
1 613 342,00zl, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000,00zł.

2) celową w wysokości 20 000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki zgodnie
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.


§ 5

Ustala się:
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 6

Ustala się:
1. Dochody w kwocie 90 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie 80 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wydatki w kwocie 10 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 7

Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 453 000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - 2 000,00zł,
wydatki - 2 000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000,00zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 980 189,00zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie
1 613 342,00zł.


§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00zł
2. Zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2a i 2b.
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1000.000,00zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) JACEK SKŁODOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.01.2009 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 08.01.2009 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.01.2009 r., godz. 10.02Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1832 razy.