Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§1

1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 2008 i ostateczne terminy ich wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Kwoty wydatków, o których mowa w §1 nie wydatkowane w przewidzianym terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

§3

Dysponenci wydatków budżetowych przekazują Wójtowi Gminy informacje o wykorzystaniu kwot wymienionych w §1 w trybie i terminach określonych odrębnymi przepisami o sprawozdawczości budżetowej.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
/-/ JACEK SKŁODOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 19.01.2009 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 19.01.2009 r., godz. 15.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.01.2009 r., godz. 15.01Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1497 razy.