Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 150/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2009r.

w sprawie: regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznycho wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm ) oraz art.35 o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:


§ 1

Szacowanie wartości zamówienia
1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym zarządzeniem, z pominięciem zasad udzielania zamówień obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów rozdziału 2 Działu II ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp).


§ 2

Procedury udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 14 000 euro
1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: zamówienia o wartości poniżej 5000 euro oraz zamówienia o wartości powyżej 5000 euro a poniżej 14 000 euro.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości wydatków, określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp.
4. Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą starannością.
5. Wartość szacunkową wydatków ustala się odpowiednio zgodnie z postanowieniami art. 32 – 34 Pzp.
6. Wartość szacunkową wydatku ustala upoważniony pracownik merytoryczny.
7. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z propozycją zlecenia lub projektem umowy na realizację zamówienia o wartości poniżej 5000 euro netto do kierownika zamawiającego.
8. Przy dokonywaniu zamówienia, których wartość zawiera się w przedziale od 5000 do 14 000 euro należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, kierowanych do co najmniej 2 wykonawców.
9. Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego/rozpoznania cenowego/ kierowanego do wykonawców w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.
10. Po złożeniu wszystkich ofert pracownik merytoryczny sporządza protokół z badania i oceny ofert.
11. Po przedstawieniu protokołu z badania i oceny ofert, kierownik zamawiającego wyraża zgodę/nie wyraża zgody na realizację danego zamówienia.


§ 3

1. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zapotrzebowań z budżetem zamawiającego
spoczywa na kierowniku zamawiającego.
2. Faktura wystawiona przez wybranego wykonawcę za realizacje zamówienia, na podstawie zlecenia lub umowy, zostaje przekazana do pracownika merytorycznego w celu skorygowania faktycznej wartości zamówienia z oszacowaną wartością zamówienia wskazaną w zleceniu lub umowie.


§ 4

Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia do 14 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 5

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania zamawiającego, czego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika
zamawiającego do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności
upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli
finansowej.
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, którą
popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w czasie jego popełnienia.
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.


§ 6

Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się kierownikowi
zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
akty wykonawcze do ustawy Pzp, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego
prawa.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania go przez kierownika zamawiającego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 08.06.2009 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 14.19Adam KlusekZmiana przynależności strony
08.06.2009 r., godz. 15.16Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1374 razy.