Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 167/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 maja 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27.713,00zł, które po zmianach wynoszą 18.763.173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.713,00zł, które po zmianach wynoszą 21.733.605,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I EZwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 27.713,00zl, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego (decyzja nr 49 z dnia 8 maja 2009 r.). Powyższe środki przeznaczone są na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa mazowieckiego .Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 10.06.2009 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 14.45Adam KlusekZmiana przynależności strony
10.06.2009 r., godz. 09.36Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1212 razy.