Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 175/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 01 czerwca 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.940,00zł, które po zmianach wynoszą 18.798.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.940,00zł, które po zmianach wynoszą 24.045.737,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E


Zwiększa się dochody budżetu i wydatki gminy na 2009 rok o kwotę 5.940,00zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o przeznaczeniu powyższych środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.
W ramach przeniesień w administracji zabezpiecza się wydatki na zapłatę za druk folderu „Gmina Dąbrówka – miejsce na inwestycje i wypoczynek”. W oświacie zabezpiecza się wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.
Przeniesienia wydatków w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego pozwolą na rozliczenie prac poprzedzających przeprowadzenie w/w wyborów.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.08.2009 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 17.09.2019 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 15.24Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.08.2009 r., godz. 10.37Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1233 razy.