Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 180/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2009r.

w sprawie : zmian w Zarządzeniu Nr 24/2007 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy , Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego i Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie - ,,Nadaję Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego, Zakładzie Gospodarki Komunalnej-., w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2

Tytuł załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie-,, Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego, Zakładzie Gospodarki Komunalnej.


§ 3

§ 1 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: ,,Stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze podlegające ocenie określa obowiązująca w Urzędzie struktura organizacyjna, Statut Gminy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458).


§ 4

W §2 w pkt.1 i 2 wykreśla się słowo – kwalifikacyjne, kwalifikacyjnych-.
W §3 w pkt.1 i 2 wykreśla się słowo – kwalifikacyjne , kwalifikacyjnych.
§ 4 pkt.1 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie – Okresowych ocen dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika zajmujący kierownicze stanowisko w danej komórce organizacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) zwany w dalszej części Regulaminu – oceniającym- przy zachowaniu zasad jawności oceny w stosunku do ocenianego pracownika , zwanego w dalszej części Regulaminu ocenianym i poufności nie udzielania informacji o ocenie osobom nieupoważnionym.
W § 4 w pkt.3 cyfry -15 i 16- zastępuje się cyframi odpowiednio -24 i 25-.
W § 8 wykreśla się słowo – kwalifikacyjną-.
§ 9 załącznika do Regulaminu otrzymuje brzmienie – W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ).


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.08.2009 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 07.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 07.59Adam KlusekZmiana przynależności strony
03.08.2009 r., godz. 12.03Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1107 razy.