Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 189/2009 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 17 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
Na podstawie art. 173 ust. 5 i 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zarządzam, co następuje:§ 1

Rozdysponować część rezerwy celowej w kwocie 8.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Dokonać przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

2. Dokonać przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2009.


§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I ERozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie Gminy, tj. odławianiem martwych ryb na rzece Bug.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z Nr 101 i 102 dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków zadań zleconych, będących wynikiem zmiany ustawy o organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

W ramach przeniesienia wydatków zabezpiecza się wydatki bieżące min. na wynagrodzenia bezosobowe w sporcie oraz na podróże służbowe w administracji. Ponadto w bezpieczeństwie publicznym przenosi się wydatki na zapłatę za usługi świadczone na rzecz jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.11.2009 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 08.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 08.02Adam KlusekZmiana przynależności strony
05.11.2009 r., godz. 11.32Tomasz KostrzewaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1169 razy.