Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Stanowisko pracy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie: posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego, lub dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone przed dniem 1 maja 2004 roku studia wyższe na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologa, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

c) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych powiązanych z nią przepisów,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

b) prawo jazdy kat. B,

c) odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

e) komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

b) prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku,

c) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy na rzecz osób potrzebujących wsparcia,

d) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

e) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych programów pomocy,

f) wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie informatycznym POMOST.

IV. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 z dopiskiem„ Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce” w terminie do dnia 26 marca 2010r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.dabrowka.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, ul. Kościuszki 14.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zam.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (029) 7578025 w godzinach pracy OPS.


Wytworzył:Jacek Jeziórski, data: 02.03.2010 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.03.2010 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 08.09.2016 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2016 r., godz. 14.41Adam KlusekZmiana przynależności strony
02.03.2010 r., godz. 14.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 14.15Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2109 razy.