Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr IX/53/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 lipca 2003 roku.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka.
Uchwała nr IX/53/2003
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 10 lipca 2003 roku.

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. nr 15, poz. 139 ze zm.) i Uchwały nr VII/44/99 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka
Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

1. Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka
obejmujące obszar gminy Dąbrówka w jej granicach administracyjnych zwane dalej „studium”.
2. Integralną częścią studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały.
- załącznik nr 1 – tekst studium,
- załączniki graficzne-
a) załącznik graficzny – Powiązania funkcjonalno-przestrzenne i komunikacyjne
w skali 1:60000
b) załącznik graficzny – Środowisko przyrodnicze – uwarunkowania
w skali 1:50000
c) załącznik graficzny – Stan użytkowania terenów
w skali 1:50000
d) załącznik graficzny - Ważniejsze obiekty usługowe i techniczne
w skali 1:50000
e) załącznik graficzny – Układ drogowy
w skali 1:50000
f) załącznik graficzny – Dziedzictwo kulturowe
w skali 1:50000
g) załącznik graficzny – Struktura administracyjna i demografia
w skali 1:50000
h) załącznik graficzny – Tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:50000
i) załącznik graficzny – Waloryzacja przestrzeni ekologicznej
w skali 1:50000
j) załącznik graficzny – Infrastruktura techniczna
w skali 1:50000
k) załącznik graficzny – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy
w skali 1:25000
3. załączniki do studium obowiązują w zakresie określonym niniejszą uchwałą.


§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do sporządzenia sukcesywnie w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Dąbrówka w jej granicach administracyjnych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKI


Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.08.2003 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 04.08.2003 r., godz. 14.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2003 r., godz. 14.10Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7344 razy.