Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).


Wymagane dokumenty:
 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy),
 2. d.odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji). Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. W przypadku ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.

 5. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.


Sposób złożenia wniosku:
wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 1

Opłaty:
nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki

Sposób zakończenia postępowania:
wpisanie wzmianki przy akcie urodzenia

Sprawę prowadzi:
Maria Klusek,
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 11,
tel. (0-29) 757 80 22

Tryb odwoławczy:
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

uwagi
 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 20.09.2010 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2010 r., godz. 12.53Tomasz KostrzewaEdycja strony
06.09.2010 r., godz. 11.02Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.53Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1215 razy.