Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U .2005 r.236.2008 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 4. Zarządzenie Nr 231/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z 15 stycznia 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Dąbrówka;


Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dąbrówka (druk w załączeniu)
 2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 4. dokument potwierdzający dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną,
 5. kopia umowy lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (co najmniej przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) odpadów przez stację zlewną,
 6. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 7. kopia umowy na dezynfekcję pojazdu i sprzętu specjalistycznego, informacja z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych socjalno-bytowych,
 8. aktualny dokument upoważniający do prowadzenia działalności (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej),
 9. kopia umowy lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (co najmniej przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania określone w odrębnych przepisach,
 10. pisemne zapewnienie gotowości zawarcia umowy odbioru odpadów objętych wnioskiem z właścicielem każdej posesji położonej na obszarze wykonywanej działalności,
 11. kopia dowodu opłaty skarbowej w kwocie 107, 00 zł,


Sposób złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta,
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
wtorki: 8.00-16.00, poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 7.30 - 15.30.

Opłaty:
Opłata w kwocie 107,00 zł. Powyższą opłatę należy wnieść na konto: Polski Bank Spółdzielczy o/Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007 lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku (do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania)

Sposób zakończenia postępowania:
 1. Wydanie decyzji administracyjnej
 2. Dokument strona otrzymuje za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty w Urzędu Gminy Dąbrówka - parter, pokój nr 2


Sprawę prowadzi:
Michał Strzelecki
Inspektor ds. Gospodarki Odpadami
E-mail: strzelecki@dabrowka.net.pl
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
tel. (0-29) 757 80 02, 03 w. 78,

Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: wtorki: 8.00-16.00, poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 7.30 – 15.30.

UWAGA
 • Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku. Jeżeli masz wątpliwości, zapytaj u źródła › tel. (29) 757 80 02 lub 03 wew. 20
 • Przed złożeniem wniosku sprawdź czy spełniasz wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ww. zezwolenie tu znajdziesz Zarządzenie Nr 231/2010 Wójta Gminy Dąbrówka


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 14.08.2015 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2015 r., godz. 12.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.07.2015 r., godz. 09.12Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 11.50Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 13.25Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 12.44Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 09.58Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1746 razy.