Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Numeracja porządkowa dla budynku

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),
 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.)


Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
 2. Do wniosku należy dostarczyć:
  -Kopię mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
  -W przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa potwierdzenie wpłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (art. 1 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)).

Pamiętaj:
Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 9:00-18:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Opłaty:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
• 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Żaneta Zawistowska – Referent ds. mienia komunalnego Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Dąbrówka
tel. (29) 642-82-83

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Dąbrówka ich nazwy.

Tryb odwoławczy:
Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Dodatkowe informacje:
• Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
• Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
• Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.07.2010 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 08.10.2019 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2019 r., godz. 12.04Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 12.03Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 12.01Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 12.00Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.59Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.58Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.57Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.56Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.55Adam KlusekEdycja strony
08.10.2019 r., godz. 11.54Adam KlusekEdycja strony
28.08.2017 r., godz. 09.03Tomasz KostrzewaEdycja strony
04.09.2013 r., godz. 10.25Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 10.40Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.07.2010 r., godz. 13.01Tomasz KostrzewaEdycja strony
28.07.2010 r., godz. 13.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.07.2010 r., godz. 10.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 3030 razy.