Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony druk meldunkowy - potwierdzony przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  2. Zaświadczenie o wymeldowaniu w przypadku wcześniejszego wymeldowania z pobytu stałego w innej gminie.
    Zameldowania można dokonać bez wcześniejszego wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

  3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport, odpis skrócony aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu toźsamościfdowodu osobistego, lub paszportu) dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości lub lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja,)
  4. Pełnomocnictwo ( w przypadku działania jako pełnomocnik) i dowód osobisty lub paszport pełnomocnik.

Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku posiadania pełnej dokumentacji, od razu po zgłoszeniu, w przypadku wątpliwości-postępowanie administracyjne.
Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 24 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności).

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu od zamieszkania pod danym adresem.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z Urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie jako wydawane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58

Tryb odwoławczy:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.25Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.12Tomasz KostrzewaEdycja strony
07.01.2014 r., godz. 09.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 15.11Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 13.30Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1973 razy.