Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” - druk można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich – parter pokuj nr 1.
 2. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy RP albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany – do wglądu.
 3. Dokument w oryginale potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa najmu lokalu) – do wglądu.


Sposób złożenia wniosku:
 1. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich - parter pokój nr 1
 2. Właściciel lokalu bądź najemca lokalu potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się, składając własnoręczny podpis na druku „Zgłoszenie pobytu stałego”.


Opłaty:
nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po złożeniu wniosku - „od ręki”.

Sposób zakończenia postępowania:
 1. Wydanie potwierdzenia zameldowania
 2. Dokument strona otrzymuje za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dąbrówka - parter, pokój nr 1


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58

Tryb odwoławczy:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dabrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.27Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.25Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 15.12Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 14.22Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1241 razy.