Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” - druk można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich – parter pokuj nr 1.
 2. Karta pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy – do wglądu.
 3. Dokument w oryginale potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa najmu lokalu) – do wglądu.


Sposób złożenia wniosku:
 1. Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich - parter pokój nr 1
 2. Właściciel lokalu bądź najemca lokalu potwierdza fakt przebywania pod wskazanym adresem osoby meldującej się, składając własnoręczny podpis na druku „Zgłoszenie pobytu stałego”.

Opłaty:
nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po złożeniu wniosku - „od ręki”.

Sposób zakończenia postępowania:
 1. Wydanie potwierdzenia zameldowania
 2. Dokument strona otrzymuje za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dąbrówka - parter, pokój nr 1


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58

Tryb odwoławczy:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.26Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 14.39Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 14.37Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1209 razy.