Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 388)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania.
  2. Jeżeli wnoszącym podanie jest właściciel lokalu – należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, a oryginał do wglądu.
  3. Dowód uiszczenia opłaty.


Sposób złożenia wniosku:
Dokumenty należy złożyć w pokoju numer 1
Kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzane są za zgodność z oryginałem w Wydziale Spraw Obywatelskich - parter pokój nr 1

Opłaty:
Opłata w kwocie 10,00 zł, której dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Urzędu nr: 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 60 dni

Sposób zakończenia postępowania:
  1. Wydanie decyzji orzekającej o uchyleniu czynności materialno-technicznej zameldowania bądź decyzji odmawiającej uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania.
  2. Dokument strona otrzymuje za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dąbrówka - parter, pokój nr 1


Sprawę prowadzi:
Jolanta Jankowska,
Inspektor ds. ewidencji ludności
Urząd Gminy Dąbrówka,
ul. T. Kościuszki 14
pok. nr 1
tel. 29 757 80 22
29 642 82 58, 29 757 80 02, 03 w. 58

Tryb odwoławczy:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dabrówka.


Wytworzył:Tomasz Kostrzewa, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.07.2010 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 24.09.2015 r., godz. 08.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2015 r., godz. 08.28Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.09.2015 r., godz. 08.26Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.11.2010 r., godz. 09.04Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 15.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
29.07.2010 r., godz. 14.40Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1510 razy.