Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna:
• Art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71)


Potrzebne dokumenty:
• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (druk w załączeniu)
• karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym /jeżeli masz wątpliwości, które dokumenty załączyć, zapytaj u źródła → tel. (29) 642 82 81
• potwierdzona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
• załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
• dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji - 205,00 zł


Pamiętaj:
Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

Opłaty:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł. Powyższą opłatę należy wnieść na konto: Polski Bank Spółdzielczy o/Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007 lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka


Kasa Gminy Dąbrówka:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 8:30 – 14:30.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.


Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Edyta Wójcik Referent ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dąbrówka, tel. (29) 642 82 81
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30 lub przesyła pocztą tradycyjną.UWAGA
Przed złożeniem wniosku sprawdź czy dla planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, to znaczy czy Twoje przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Karta Informacyjne Przedsięwzięcia
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
zgodnie z art. 62a ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)


Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie,
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem,
12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie
na środowisko,
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Wytworzył:Joanna Jabłonowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.08.2010 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 21.05.2019 r., godz. 12.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2019 r., godz. 12.18Adam KlusekEdycja strony
26.09.2018 r., godz. 08.20Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.07.2015 r., godz. 09.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.39Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 11.57Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 13.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 12.44Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 3236 razy.