Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

EKOPORTAL

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Potrzebne dokumenty:
wniosek o udostępnienie określonych informacji o środowisku i jego ochronie (druk na dole strony)
Informacje nie wymagające wyszukiwania udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Opłaty:
Opłatę określoną przez Urząd Gminy Dąbrówka należy wnieść na konto: Polski Bank Spółdzielczy o/Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007 lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka.

Kasa Gminy Dąbrówka:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 830 – 1430.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta,
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 730 – 1530.


Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Anna Dobczyńska podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dąbrówka, tel. (29) 642 82 81

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, do 2 miesięcy w zależności od ilości wyszukiwanych dokumentów,
* w przypadku dokumentów, o których dane zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie - w dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: poniedziałek – piątek: 730 – 1530 lub przesyła pocztą tradycyjną.PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIEPublicznie dostępny wykaz danych zawiera informacje o decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach dotyczących środowiska i jego ochrony pochodzących od administracji wszystkich szczebli - w tym Urzędu Gminy Dąbrówka, które są zobowiązane do ich udostępniania za pośrednictwem BIP.


Właściwy wykaz publikowany jest poprzez EKOPORTAL. Jest to portal internetowy Ministerstwa Środowiska prowadzony przez Centrum Informacji o Środowisku, za pośrednictwem którego realizowany jest powyższy obowiązek.


Ekoportal realizuje trzy podstawowe funkcje:
- gromadzenie wykazu kart informacyjnych opisujących rozstrzygnięcia administracyjne mające wpływ na środowisko,
- e-learning umożliwiający instalację szkoleń e-learningowych, adresowanych do urzędników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mogących dotyczyć pełnego spektrum spraw
- środowiska, a w szczególności procedur postępowania,
moduł informacyjny przekazujący wszelkie, usystematyzowane dane i treści.


Wykaz danych składa się z kart informacyjnych o symbolach od A do I zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje.


Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:


Karty typu A
- Wnioski o wydanie decyzji,
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,


Karty typu B
- Decyzje i postanowienia,
- Wskazania lokalizacyjne,


Karty typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,


Karty typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy,


Karty typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,


Karty typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii,


Karty typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,


Karty typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,


Karty typu I
- Inne dokumenty.Wytworzył:Anna Dobczyńska, data: 08.02.2017 r., godz. 12.00
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.08.2010 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 26.09.2018 r., godz. 08.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 08.21Tomasz KostrzewaEdycja strony
31.08.2018 r., godz. 11.19Tomasz KostrzewaEdycja strony
31.08.2018 r., godz. 11.16Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.07.2015 r., godz. 09.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 13.03Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 12.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 14.01Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 12.45Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 3512 razy.