Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Uchwała Nr XLII/258/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 59.544,00zł, który po zmianach wynosi 20.179.582,26zł
z tego :
a) dochody bieżące 17.658.583,26zł,
b) dochody majątkowe 2.520.999,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.


§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.932.625,00zł, który po zmianach wynosi 22.207.794,26zł
z tego :
a) wydatki bieżące 17.135.252,26zł,
b) wydatki majątkowe 5.072.542,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.028.212,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.090.494,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 425.718,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.281.291,00zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.258.330,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.510.961,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2253.079,00zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1590.579,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5

Zwiększa się:
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5§ 6

Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 7

§ 2. pkt. 5 uchwały Nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 2. pkt. 5. Ustala się limity zobowiązań:
a/ na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.028.212,00zł.
b/ na spłatę kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.253.079,00zł
c/ na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.085.243,00zł”


§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/ 258/2010
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 16 lipca 2010 roku


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:
- 25.504,00zł dotacja Prezesa GUS na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
- 19.740,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (decyzja Nr 97).
- 14.300,00zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:
- 25.504,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.
- 19.740,00zł środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.
- 14.300,00zł dopłata Gminy do zamiany działek z SKR. (zgodnie z podjętą uchwałą).

ZMNIEJSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:
- w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap)” dokonuje się korekty planu wydatków, tj. zmniejsza się plan wydatków na 2010 rok o 1.580.344,00zł oraz zmienia się montaż finansowy zadania na lata 2010 – 2011.
- 411.825,00zł – dotacja dla GCK (na sfinansowanie części refundowanej z PROW zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany”, GCK zaciąga pożyczkę z budżetu Gminy).

W ramach PRZENIESIENIA dochodów dokonuje się następujące zmiany:
1. Dotację w wysokości 22.000,00zł przyznaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przenosi się z § 2320 „ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” do § 2710 „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. Dotację w wysokości 200,00zł otrzymaną z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - przenosi się z § 2030 „ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” do § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:
1. Z planu wydatków inwestycyjnych zabezpieczonych na zakup nowo wybudowanych sieci wodociągowych przenosi się kwotę 10.000,00zł zwiększając tym samym plan zadania „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
2. Z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap) wydziela się nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod drogą krajową S8 w miejscowości Karpin” i zabezpiecza plan wydatków na jego realizację w wysokości 235.000,00zł.
3. Z wydatków bieżących zabezpieczonych na obsługę długu wydziela się kwotę 10.000,00zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2010 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2010 r., godz. 13.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2010 r., godz. 13.30Tomasz KostrzewaZmiana kolejności podlinków
01.10.2010 r., godz. 13.28Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1209 razy.