Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Uchwała Nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 73.728,00zł, który po zmianach wynosi 17.961.125,68zł
z tego :
a) dochody bieżące 17.361.125,68zł,
b) dochody majątkowe 600.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.


§ 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 645.758,00zł, który po zmianach wynosi 21.469.328,68zł
z tego :
a) wydatki bieżące 17.132.685,68 zł,
b) wydatki majątkowe 4.336.643,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.508.203,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 996.203zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.816.545,00zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.304.545zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.308.342zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.645.842zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Zmienia się:
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) WINCENTY WIESŁAW WILKOWSKI
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/228/2010
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 18 marca 2010 roku


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:


ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 6.547,00zł - wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony autokar szkolny
- 2.050,00zł – środki pozyskane przez OPS.
- 41.000,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 200,00zł - dotacja z Budżetu Wojewody Mazowieckiego na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych,
- 1.190,00zł – wpłata z PZU dla Gimnazjum w Dąbrówce,
- 5.081,00zł – wpłata z PZU dla Szkoły Podstawowej w Guzowatce,
- 49.990,00zł - dotacja na realizację projektu pn. „Dążąc do edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 28.000,00 zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.


ZMNIEJSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 60.030,00zł – korekta subwencji oświatowej na 2010 rok z tytułu zmniejszenia liczby uczniów na rok szkolny 2009/2010,
- 300,00zł – korekta planu dotacji celowej na obronę cywilną.


W ramach PRZENIESIENIA dochodów dokonuje się następujące zmiany:

- w gospodarce komunalnej w pozostałej działalności z § 0690 – wpływy z różnych opłat – przenosi się kwotę 11.104,68zł (pozostałość środków na rachunku GFOŚiGW na dzień 31.12.2009r.) do § 0970 – wpływy z różnych dochodów.
- w opiece społecznej plan dochodów wysokości 10.000,00zł wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników zostaje przeniesiony z § 0980 – wpływ z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto do planu przychodów 2010 roku wprowadzone zostają wolne środki, tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 512.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku.


ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 6.547,00zł z przeznaczeniem na remont autokaru szkolnego,
- 2.050,00zł na realizację usług specjalistycznych w ramach zadań własnych,
- 41.000,00zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 200,00zł na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych zasiłków stałych,
- 1.190,000zł z przeznaczeniem na zakup taśm antypoślizgowych na schody w Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce,
- 5.081,00zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody losowej, tj. naprawa obróbki blacharskiej,
- 49.990,00 zł na realizację projektu „Dążąc do edukacji”,
- 28.000,00 zł na dożywiane dzieci w szkołach.

- 77.000,00zł na remonty dróg gminnych (naprawa przepustów, dróg uszkodzonych przez powódź),
- 70.000,00zł na termomodernizację budynku urzędu gminy (udział własny) – wymiana okien, remont dachu (obecnie pomieszczenia zajmuje GCK i GBP), istnieje możliwość pozyskania dotacji z WFOŚIGW, która pokryje 50% wartości zadania a przypadku braku dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.
- 30.000,00zł na modernizację agronomówki z przeznaczeniem na pomieszczenia dla policji,
- 5.000,00zł dla OSP Zaścienie,
- 200.000,00zł zakup prasy na oczyszczalnię,
- 50.000,00zł dla oświaty z przeznaczeniem min. na opłacenie składek ZUS, zakup wyposażenia,
- 20.000,00zł dotacja dla gminnych instytucji kultury na działalność statutową,
- 20.000,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup energii,
- 20.000,00zł dla Urzędu Gminy z przeznaczeniem min. na przeprowadzenie aktualizacji wymiaru podatków lokalnych i przeprowadzenie weryfikacji ilości azbestu na budynkach na terenie naszej gminy oraz na opłacenie składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński,
- 20.000,00zł dla OPS z przeznaczeniem min. na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS, wypłatę zasiłków celowych oraz udział własny w realizacji projektu „Aktywność – droga do sukcesu” w ramach POKL.


ZMNIEJSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 300,00zł – wydatki na obronę cywilną.

W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

- z wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej wydzielone zostają wydatki w wysokości 37.660,00zł stanowiące udział własny realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w Dąbrówce i w Kuligowie”. Realizacja projektu będzie dofinansowana ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami”.
- środki zabezpieczone na remont agronomówki w wydatkach bieżących w administracji wysokości 30.000,00zł zostają wydzielone jako zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku agronomówki”.
- w oświacie wydatki zabezpieczone na zapłatę za zużycie energii i gazu w halach sportowych w wysokości 90.000,00zł - przenosi się do pozostałej działalności w sporcie.
- w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotę 20.000,00zł, którą przeznacza się na zapłatę za zużycie energii i gazu w lokalach zajmowanych przez te instytucje.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) WINCENTY WIESŁAW WILKOWSKI


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2010 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.10.2010 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2010 r., godz. 13.46Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1371 razy.