Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Uchwała Nr XLIII/261/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 82.394,00zł, który po zmianach wynosi 20.280.756,26zł
z tego :
a) dochody bieżące 17.759.757,26zł,
b) dochody majątkowe 2.520.999,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.


§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 82.214,00zł, który po zmianach wynosi 22.308.788,26zł
z tego :
a) wydatki bieżące 17.236.246,26zł,
b) wydatki majątkowe 5.072.542,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.028.032,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.090.314,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 425.718,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.281.111,00zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.258.150,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.510.961,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2253.079,00zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1590.579,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Zwiększa się:
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5§ 5

Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Wiesław Wincenty Wilkowski


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIII/ 261 /2010
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 09 września 2010 roku


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 14.380,00zł – środki do pozyskania, tytułem opłat za przygotowywanie posiłków w świetlicach,
- 4.000,00zł – środki pozyskane przez przedszkole w ramach różnych dochodów,
- 30.300,00zł – środki pozyskane w ramach naprawy gwarancyjnej wodociągu,
- 30.000,00zł – środki z rezerwy części subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach podstawowych,
- 3.714,00zł – dotacja na realizację zadań zleconych (spis rolny w 2010 roku).

ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 14.200,00zł – na zakup środków żywności w świetlicach,
- 4.000,00zł – na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego,
- 30.300,00zł – na zakup usług pozostałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 30.000,00zł – na remont dachu w Szkole Podstawowej w Guzowatce,
- 3.714,00zł – na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.


W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn.”Termomodernizacja budynku urzędu gminy” o 12.000,00zł, zmniejszając o tę kwotę plan dla zadania „Modernizacja budynku agronomówki”.
2. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury o 10.000,00zł środkami z wydatków bieżących w sporcie.
3. W oświacie zabezpiecza się wydatki na zakup usług remontowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
4. W pomocy społecznej zabezpiecza się wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych oraz na bieżące potrzeby OPS.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 21.11.2010 r., godz. 20.53
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 21.11.2010 r., godz. 20.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2010 r., godz. 20.53Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1025 razy.