Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 278/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.768,00 zł, które po zmianach wynoszą 22.219.220,26zł, w tym:
- dochody bieżące 17.378.352,26zł
-dochody majątkowe 4.840.868,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.768,00 zł, które po zmianach wynoszą 25.781.151,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17.580.111,34zł
- wydatki majątkowe 8.201.040,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

a/ przeniesienia ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2010.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 278/2010
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 16 listopada 2010 rokuW uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje:

- 47.768,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 15.000,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego.


ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 roku o następujące pozycje:

- 47.768,00 zł środki na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 15.000,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych.


W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. W administracji publicznej zabezpiecza się plan wydatków na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych i wydatki na promocję gminy.
2. W strażach zabezpiecza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
3. W oświacie przeniesienia zabezpieczają plan wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.
4. W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeniesienia pozwolą na rozliczenie projektu systemowego realizowane w ramach POKL „Aktywność drogą do sukcesu”.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.12.2010 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 09.34Adam KlusekZmiana przynależności strony
13.12.2010 r., godz. 15.18Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1120 razy.