Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.088.451,00zł, który po zmianach wynosi 18.152.143,26zł
z tego :
a) dochody bieżące 17.404.866,26zł,
b) dochody majątkowe 747.277,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.633.995,00zł, który po zmianach wynosi 21.168.530,34zł z tego :
a) wydatki bieżące 17.635.725,34zł,
b) wydatki majątkowe 3.532.805,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
3. Znienia się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.016.387,08zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.207.845,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 352.043,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.456.499,08zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.464.708,08zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.773.073,00zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.235.136,00zł,
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.456.499,08zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.448.321,00zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.590.579,00zł
c) udzielonej pożyczki w kwocie 195.242,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5

Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) Agnieszka GryglasUZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następującą pozycję:

- 5.140,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (zadania zlecone).

ZMINIEJSZA się dochody budżetu o następujące pozycje:

- 918.392,00zł – środki unijne pozyskane w ramach PROW na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 Józefów – Cisie – Trojany (etap I) nie zrealizowane w 2010 roku.
- 3.175.199,00zł - środki unijne pozyskane w ramach RPO na realizację zadania „Rozbudowa publicznego gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” nie zrealizowane w 2010 roku.
ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następującą pozycję:

- 5.140,00zł – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych.
ZMNIEJSZA się wydatki budżetu o następujące pozycje:

- 454.866,00zł z planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 Józefów – Cisie – Trojany (etap I)” - nie zrealizowana wartość robót w 2010 roku. Z uwagi na trudne warunki w terenie związane z wysokim poziomem wód gruntowych, zakres robót zadania nie został wykonany.
- 4.170.199,00zł z planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozbudowa publicznego gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” – w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zakres robót zaplanowany do zrealizowania w 2010 roku nie został wykonany.
- 10.605,00zł z planu wydatków inwestycyjnych zadania „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z informacją uzyskaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego rozpoczęcie realizacji projektu ma nastąpić w roku następnym.
- 3.465,00zł z planu wydatków inwestycyjnych zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z informacją uzyskaną od Marszałka Województwa Mazowieckiego rozpoczęcie realizacji projektu ma nastąpić w roku następnym.

W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:

1. Wydzielić kwotę 1.500,00zł z przeznaczeniem dla Komendy Policji dla policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie naszej Gminy.
2. W ramach wydatków bieżących zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 20.000,00zł w drogach gminnych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
3. Zwiększyć o kwotę 2.000,00zł plan wydatków bieżących w strażach.
Powyższe środki zostają wydzielone z planu wydatków bieżących zabezpieczonego na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i z wydatków bieżących w drogach.
4. W oświacie przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 20.725,00zł pozwolą na końcowe rozliczenie działalności bieżącej placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
5. W planie wydatków bieżących dla zakładu komunalnego dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 2.420,00zł na zakup zestawu komputerowego oraz na naprawę drukarki.PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) Agnieszka Gryglas


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 13.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 13.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.08Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1253 razy.