Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 2010 i ostateczne terminy ich wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2

Kwoty wydatków, o których mowa w §1 nie wydatkowane w przewidzianym terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.§ 3

Dysponenci wydatków budżetowych przekazują Wójtowi Gminy informacje o wykorzystaniu kwot wymienionych w §1 w trybie i terminach określonych odrębnymi przepisami o sprawozdawczości budżetowej.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY DĄBRÓWKA
(-) Agnieszka Gryglas

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 13.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 13.25Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1031 razy.