Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Kompetencje i zadania Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka

Zastępca Wójta przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

1. Załatwianie spraw administracyjnych poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w trybie procedury administracyjnej, które ze względu na właściwość miejscową i rzeczową należą do kompetencji Wójta Gminy Dąbrówka oraz inne sprawy administracyjne, które załatwione są w drodze aktów administracyjnych, należących do kompetencji Wójta Gminy Dąbrówka, w szczególności następujące sprawy:
1) O wpisie, zmianie i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
2) Z zakresu gospodarki odpadami i utrzymania czystości,
3) W zakresie umieszczania sieci uzbrojenia technicznego w pasie dróg gminnych i na terenach komunalnych,
4) W zakresie gospodarki mieszkaniowej Gminy i gospodarki nieruchomościami,
5) W sprawie zwrotu przez dłużnika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym,
6) Wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7) W sprawie nadania uprawnień do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
8) W zakresie gospodarki przestrzennej w tym w szczególności o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
9) W zakresie decyzji o podziale nieruchomości i innych postanowień i decyzji wydawanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10) W zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych,
11) W zakresie kultury, turystyki i sportu,
12) W zakresie spraw pracowniczych oraz organizacji urzędu Gminy,
13) Sprawy z zakresu szkolnictwa i oświaty,
14) Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym między innymi decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, upomnień do decyzji zwrotnych wydawanych dłużnikom, decyzji wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, decyzji w sprawie nadania uprawnień do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tytułów wykonawczych związanych ze sprawami pomocy społecznej,
15) Załatwianie spraw należących kompetencyjnie do Wójta Gminy Dąbrówka z zakresu planowania przestrzennego w tym w szczególności wydawania wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
16) Powierzam także sprawy w zakresie naliczania i ściągania należności podatkowych Gminy, w tym także podpisywania w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka dokumentów związanych z ww. sprawami. Do powyższego należą także sprawy podpisywania upomnień do decyzji, postanowień, zaświadczeń i tytułów wykonawczych w sprawach podatkowych,
17) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości oraz w związku z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym podpisywania dokumentów w związku z ww. sprawami,
18) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji wodno - kanalizacyjnych, inwestycji z zakresu gospodarki odpadami oraz innych inwestycji budowlanych prowadzonych na nieruchomościach gminy.
19) Prowadzenie spraw w zakresie monitorowania i rozliczania w sprawie projektów unijnych ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów unijnych dotyczących inwestycji budowlanych oraz podpisywania w imieniu Wójta Gminy pism w zakresie ww. spraw,
20) Występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami o udzielenie informacji, w tym kierowanymi do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych z Centralnej ewidencji Pojazdów i Kierowców.
2. Składanie w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka oświadczeń woli i wiedzy w zakresie czynności cywilnoprawnych, w tym zawieranie umów, ogłaszanie i rozstrzyganie postępowań o zamówienia publiczne, oraz występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi na podstawie przepisów prawa oraz przed organami egzekucyjnymi w ww. sprawach, bez względu na wartość finansową sprawy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.06.2011 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 26.11.2018 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2018 r., godz. 14.59Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.09.2015 r., godz. 08.55Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
17.09.2015 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.09.2015 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaUsunięcie powiązania strony z zawartością
03.06.2011 r., godz. 10.40Tomasz KostrzewaPowiązanie strony z zawartością
03.06.2011 r., godz. 10.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2344 razy.