Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Kompetencje i zadania Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka

Zastępca Wójta przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Wójta oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organiza-cyjnymi Urzędu,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ad-ministracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
4) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomoc-nictw lub upoważnień,
5) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
6) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
7) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta,
8) współdziałanie z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami organizacyjnymi Urzędu niepodlegającymi nadzorowi Zastępcy.


Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad działalnością Referatów:
1) Inwestycji i Rozwoju – IR,
2) Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego – OS.
Bezpośredni nadzór nad referatami wymienionymi w pkt. 1-2 powyżej sprawują kie-rownicy referatów.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 03.06.2011 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 17.09.2015 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2015 r., godz. 08.55Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
17.09.2015 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
17.09.2015 r., godz. 08.51Tomasz KostrzewaUsunięcie powiązania strony z zawartością
03.06.2011 r., godz. 10.40Tomasz KostrzewaPowiązanie strony z zawartością
03.06.2011 r., godz. 10.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1928 razy.