Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32.635,00zł, które po zmianach wynoszą 27.100.997,62zł, w tym:
- dochody bieżące 19.377.715,62zł
-dochody majątkowe 7.723.282,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32.635,00 zł, które po zmianach wynoszą 30.602.303,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące 18.951.774,62zł
- wydatki majątkowe 11.650.529,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
a/ przeniesienia ustalone w ust. 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 3

Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2011.


§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

U Z A S A D N I E N I E
W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2011 rok o następujące pozycje:

- 18.400,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 14.235,00 zł dotacja z budżetu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2011 roku o następujące pozycje:

- 18.400,00 zł środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”,
- 14.235,00 zł środki na wypłatę nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:
1. W administracji publicznej w planie zadań zleconych dla spisu powszechnego zabezpiecza się wydatki na zakup materiałów biurowych.
2. W oświacie przeniesienia zabezpieczają środki na zakup materiałów i usług pozostałych.
3. W zakładzie gospodarki komunalnej przeniesienia dotyczą zabezpieczania planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe pracowników


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 25.08.2011 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 16.09.2019 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2019 r., godz. 14.25Adam KlusekZmiana przynależności strony
25.08.2011 r., godz. 13.12Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1122 razy.