Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania.
Na podstawie art.12 § 1-3 i § 11-12 w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje.


§ 1

Dokonuje się zmian w podziale Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania.


§ 2

Ujednolicony wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dąbrówka Nr V/20/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 5

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Uchwałą Nr IX/56/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Rada Gminy Dąbrówka dokonała podziału gminy na 7 stałych obwodów glosowania, określając ich numery, granice i siedziby zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały. Art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) stanowi, iż stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W związku z przekroczeniem liczby mieszkańców w obwodzie nr 1 zachodzi konieczność dokonania zmian w podziale Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania, polegających na podziale obwodu nr 1 na dwa obwody.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w tym zakresie jest zasadne.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 29.08.2011 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 29.08.2011 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2011 r., godz. 15.38Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1434 razy.