Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 24/2003 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. l pkt. l i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, póz 148 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.993zł, zgodnie z załącznikiem
Nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody w ust. l obejmują:
a/ zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie ustawami w wysokości 552zł, zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego zarządzenia


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 552 zł zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki w ust. l obejmują:
a/ zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie ustawami w wysokości 552zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
zarządzenia, są przychody pochodzące z:
pożyczek w wysokości 606.346zł
nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 424.996zł
wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 300.000zł.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi: 8.585.951 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi: 9.917.293 zł.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2003.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 10.51Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 11.18Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1613 razy.