Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 66/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 05 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek oświatowych w Gminie Dąbrówka.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36a ust. 5 ustawy dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. : Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) w związku
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855)


§ 1

Zatwierdzić Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek oświatowych w Gminie Dąbrówka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Załącznik
do Zarządzenia Nr 66/2004
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 05 kwietnia 2004

Regulamin:
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek oświatowych w Gminie Dąbrówka.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).


I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie spośród jego uczestników kandydata spełniającego warunki do powierzenia stanowiska dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, zwanymi dalej “placówkami oświatowymi”

II. OGŁOSZENIE KONKURSU

1. Konkurs ogłasza Wójt Gminy.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach: jednym
o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w placówkach oświatowych oraz na stronie internetowej gminy.
3. Termin, do którego będą przyjmowane dokumenty kandydatów, oznaczony zostanie
w ogłoszeniu o konkursie i nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
4. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci oraz członkowie komisji zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
5. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

III. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826
z późn. zm.).
2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, jeżeli osoba ta spełnia następujące warunki:
1) posiada wyższe wykształcenie magisterskie,
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,

-2-
4) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
5) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
-
w przypadku osoby będącej nauczycielem (odpisy lub kserokopie uwierzytelnione przez pracodawcę bądź notariusza),
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem (odpisy lub kserokopie uwierzytelnione przez pracodawcę bądź notariusza),
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (odpisy lub kserokopie uwierzytelnione przez pracodawcę bądź notariusza),
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (odpis lub kserokopia uwierzytelniona przez pracodawcę bądź notariusza),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy.

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1/ po trzech przedstawicieli :
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2/ po dwóch przedstawicieli :
a) rady pedagogicznej,
b) rodziców,
3/ po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

4. Przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego desygnuje Mazowiecki Kurator Oświaty poprzez imienne upoważnienie.

5. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wyłaniani są w tajnych wyborach.
Dokumentem upoważniającym do udziału w pracach komisji jest wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej z przebiegu wyborów oraz imienne upoważnienie wystawione przez Radę Pedagogiczną, podpisane przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
6. Przedstawiciele rodziców wyłaniani są w tajnych wyborach.
Dokumentem upoważniającym do udziału w pracach komisji jest wyciąg z protokołu Rady Rodziców z przebiegu wyborów oraz imienne upoważnienie wystawione przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub Rady Szkoły.
7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców mogą być wyłonieni również
w wyborach jawnych, o ile wszyscy członkowie w/w organów wyrażą na to zgodę.
8. Legitymacją do uczestniczenia w pracach komisji przedstawicieli związków zawodowych jest imienne upoważnienie wydane przez organ desygnujący przedstawiciela.

V. TRYB I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
2. Konkurs przeprowadza się etapowo.
3. W pierwszym etapie :
1) Przewodniczący zapoznaje komisję z regulaminem konkursu i sprawdza upoważnienia delegowanych członków oraz stwierdza na podstawie oświadczeń członków komisji stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z kandydatem.
W przypadku stwierdzenia I stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa członka komisji
z kandydatem, przewodniczący wyklucza takiego członka z dalszego uczestnictwa
w konkursie.
2) Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy
z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu
o konkursie.
3) Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu
o konkursie dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
4) Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
5) Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje
na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego
o przyczynach odrzucenia oferty.
4. W drugim etapie:
1) Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego, na podstawie:
a) wysłuchanych wystąpień kandydatów i ich odpowiedzi na pytania, w zakresie przedstawionych przez kandydatów koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki
b) przeprowadzonej przez członków komisji dyskusji i wymiany poglądów na temat wysłuchanych wystąpień kandydatów.

5. W trzecim etapie następuje wyłonienie kandydata na dyrektora placówki oświatowej
w głosowaniu tajnym, według następujących zasad :
1) Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym.
2) Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
3) Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.
4) W przypadku, gdy do konkursu przystępuje jeden kandydat :
a) każdy członek komisji otrzyma kartę do głosowania o wzorze :
nazwisko i imię kandydata : “za” .........
“przeciw” ...........
,,wstrzymuję się” .............
b) dysponując jednym głosem, członek komisji stawia znak “x” przy odpowiednim zapisie, tj. “za”, “przeciw” lub “wstrzymuję się”.

c) nieprawidłowe wypełnienie karty, np. przekreślenie, niewypełnienie, postawienie więcej niż jednego znaku “x” powoduje, że głos będzie nieważny.
5) W przypadku, gdy do konkursu przystępuje dwóch i więcej kandydatów :

a) każdy członek komisji otrzyma kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów :
- głosowanie polega na postawieniu znaku “x” obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
- wolę wstrzymania się od głosowania wyraża się poprzez niepostawienie znaku “x” na kartce.
- za nieważny uważa się taki głos, w którym na kartce postawiono więcej niż
jeden znak “x”, inne znaki lub dokonano skreśleń.
b) Jeżeli biorących w konkursie jest dwóch kandydatów i żaden nie uzyskał wymaganej liczby głosów, głosowanie ponawia się umieszczając na liście kandydata, który uzyskał co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu lub dwóch kandydatów, którzy uzyskali taką samą ilość głosów.
c) Jeżeli w konkursie bierze udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w pkt. 5 ppkt. 3), komisja przystępuje do drugiego głosowania umieszczając na liście do głosowania kandydatów, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.
d) Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

6. Wyniki konkursu przewodniczący przedstawia kandydatom.

VI. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
2. Członkowie komisji wnoszą swoje zastrzeżenia dotyczące pracy komisji do protokołu.
3. Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy komisji.
4. Po wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz w przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu następuje rozwiązanie komisji konkursowej.
5. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy oraz przekazuje mu dokumentację postępowania konkursowego.
6. Kandydaci biorący udział w konkursie mogą wnosić odwołania na piśmie do Wójta Gminy w ciągu trzech dni od rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie powinno zawierać wskazanie naruszenia przepisów.
7. Wójt Gminy rozpatrzy odwołanie i podejmie decyzję oraz udzieli odpowiedzi kandydatowi w ciągu 14 dni.
8. Wójt Gminy unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.
9. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, stosuje się art. 36a ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. : Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka
o zatwierdzeniu Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora
w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek oświatowych w Gminie Dąbrówka.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIKWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 04.05.2004 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.19Adam KlusekZmiana przynależności strony
04.05.2004 r., godz. 14.07Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1990 razy.