Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie nr 74/2004 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 5 i 128 ust. 1, pkt 1 i 3, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz §11uchwały Nr XIV/95/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 stycznia 2004 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 rok o kwotę: 34.172 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości 20.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego
zarządzenia.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok o kwotę: 26.856 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 20.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.§ 3


Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi: 10.224.346 zł.
Budżet po stronie wydatków wynosi: 11.953.065 zł.§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


§ 7
Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA
mgr inż. TADEUSZ BULIK


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 22.07.2004 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 12.23Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.07.2004 r., godz. 14.48Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1608 razy.