Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr XXIII/153/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 74 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, póz. 1112, Nr 137, póz. 1304, Nr 203, póz. 1966, Nr 213, póz. 2081, Nr 228, póz. 2258, z 2004r. Nr 96, póz. 959, Nr 179, póz. 1845) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 3

Traci moc uchwała Nr VI/41/2000 Gminy Dąbrówka z dnia 13 września 2000r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie na rok 2005.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKI
UZASADNIENIE

Ustawodawca brzmieniem art. 30 ust. 6 pkt 3 nałożył na organ prowadzący obowiązek uchwalania corocznie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia winno odpowiadać na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom dla danej grupy awansu zawodowego.
Z wyliczeń wynika, że na terenie gminy Dąbrówka średnia nauczycieli kontraktowych jest niższa od kwoty wskazanej w rozporządzeniu. Zatem zważywszy na obowiązek wynikający z art. 30 ust.
6 Karty Nauczyciela Rada Gminy Dąbrówka w podjętej uchwale podnosi wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy awansu zawodowego, tak, aby z wszystkimi dodatkami osiągnęło poziom określony
w Karcie Nauczyciela.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.48
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2005 r., godz. 14.48Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1378 razy.