Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwala nr XXIII/154/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, póz. 838 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie l m pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Dąbrówka, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.1-3.


§ 2

1. Za zajęcie l m2 powierzchni dróg gminnych, o których mowa w § l pkt. l i 4, z zastrzeżeniem ust.2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
l) chodnika - 1,0 zł;
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 2,00 zł;
3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 3,0 zł;
4) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 5,00 zł;
5) przy zajęciu pobocza oraz innych elementów pasa drogowego - 2,00 zł.
2. Przez dzień zajęcia rozumie się zajęcie pasa drogowego trwające do 24 godzin.


§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt.2, z zastrzeżeniem ust.2, ustala się następujące roczne stawki opłat za l m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza terenem zabudowanym - 3,0 zł
2) w terenie zabudowanym - 6,0 zł
2. Opłata o której mowa w ust. l pobierana jest za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie o którym mowa w § l pkt.2 jest umieszczona w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok, opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.


§ 4

Za zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia l m2 powierzchni w wysokości:
1) za zajęcie l m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, w tym obiektu handlowego i usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł
b) w terenie zabudowanym - 0,70 zł
2) za l m2 powierzchni reklamy:
a) informującej o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym - 0,70 zł
b) umieszczonej nad obiektem znajdującym się w pasie drogowym w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwiska właściciela, której powierzchnia nie przekracza l m2 - 0,20 zł


§ 5

1. Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego w sprawach budownictwa mieszkaniowego
2. Jednostki budżetowe Gminy Dąbrówka.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce i w poszczególnych sołectwach gminy Dąbrówka.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKIWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2005 r., godz. 14.51Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2410 razy.