Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwala nr XXIII/155/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124, 128 ust 2 i art. 134 ustawy z dnai 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 13.839.656 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości 1.034.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
b/ dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
.
3. Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.992 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 16.896.247 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości 1.034.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
b/ wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.


§ 3

1. Spłata pożyczek i kredytów wynosi 287.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 rok i lata następne stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości 7.901.454 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł na wydatki, których nie można ustalić w okresie uchwalania budżetu.


§ 7

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 8

Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków:
- zakładu usług komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000zł na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.


§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 zł.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 16

Uchwała niniejsza zostanie opublikowana w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKI
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 24.02.2005 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2005 r., godz. 14.54Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1997 razy.