Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące realizacji przez Gminę Dąbrówka Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podstawa prawna:
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania zwany dalej Programem został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r. poz. 671). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), zwanej dalej ustawą.

Biorąc pod uwagę, że ww. Uchwała Rady Ministrów nie może zmieniać przepisów ustawy, gdyż nie jest to akt prawa powszechnie obowiązującego, gminy planując objąć Programem osoby, które posiadają dochód powyżej kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust 1 ustawy a nie przekraczają wysokości 150% tego kryterium powinny mieć przyjęte odpowiednie rozwiązania prawne spójne ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rada Gminy w Dąbrówce przyjęta Uchwałę dotycząca podwyższenia do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Pozwoliło to na zwiększenie liczby osób i rodzin wymagających zabezpieczenia potrzeb żywieniowych.

Ponadto w celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających na terenie Gminy Dąbrówka, w 2014 roku Rada Gminy w Dąbrówce uchwaliła Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który przewiduje udzielenie pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Głównym celem Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych.

Odbiorcy Programu:
Zgodnie z częścią V załącznika do ww. Uchwały Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy.
Osoby te muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, które wynosi dla osoby samotnej 634 zł miesięcznie, dla osoby w rodzinie 514 zł miesięcznie. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej pod warunkiem przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Formami wsparcia w ramach Programu są:
- posiłek;
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy);
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Wsparcie w ramach Programu dla osób spełniających warunki wskazane w ustawie gmina powinna realizować przez pełny rok kalendarzowy również w okresach wolnych od zajęć szkolnych.

Efektywność realizacji Programu:
Głównym miernikiem efektywności Programu jest liczba wszystkich osób objętych pomocą, w tym dzieci i młodzieży.
W latach 2013-2015 możemy zaobserwować wzrost liczby osób objętych pomocą w formie posiłku. W 2013 roku 261 osób otrzymało posiłek, a w 2015 roku było to już 288 osób. W 2013 r. łączna kwota wydatków na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 104 970 zł, w 2014 r. 108 350, zaś w 2015 r. 102 926 zł. Dotacja z budżetu państwa w 2015 r. wyniosła 81 500 zł. W roku 2016 ponownie Gmina Dąbrówka uzyskała zgodę Wojewody na zmniejszenie obowiązkowego 40% udziału środków gminnych do 20%.

Osoby i rodziny zainteresowane skorzystaniem z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce w celu złożenia wniosku i stosownych dokumentów.

Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podstrony:
  • Wniosek
    o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 19.08.2016 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.08.2019 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2019 r., godz. 13.12Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
19.08.2016 r., godz. 14.33Marek KaszubaEdycja strony
19.08.2016 r., godz. 14.31Marek KaszubaEdycja strony
19.08.2016 r., godz. 14.27Marek KaszubaDodanie strony

Strona oglądana: 2000 razy.