Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2016

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2016


na podstawie Uchwały nr XI/85/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015 r.

 

Podatek od gruntów

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,83 zł/m2
 • Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,48/ha
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,27 zł/ m2
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,00 zł/ m2


Podatek od budynków lub ich części

 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich Części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,00 zł/ m2
 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,52 zł/ m2
 • mieszkalnych: 0,31 zł/ m2
 • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,43 zł/ m2
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
  • Budynki rekreacji indywidualnej: 7,45 zł/ m2
  • Inne niż budynki rekreacji indywidualnej: 3,84 zł / m2

 

Podatek od budowli

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Podatek Rolny na 2016r.


Obowiązująca stawka średniej ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2016r. - 38,50zł/dt (Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015 r. )


Podatek Leśny na 2016r.


Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna) = 42,19 zł


Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

 

Formularze do pobrania są takie same jak w roku 2017

 

 Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.01.2017 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.01.2017 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2017 r., godz. 11.43Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.01.2017 r., godz. 11.37Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 925 razy.