Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wójt Gminy Dąbrówka OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

ds. mienia komunalnego i geodezji w terminie do dnia 2 stycznia 2018r. do godz. 15:00
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w tym:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
   3. nieposzlakowana opinia,
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. wykształcenie wyższe o kierunku zagospodarowanie przestrzenne lub geodezja
  3. biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office
  4. prawo jazdy kat. B
  5. znajomością przepisów ustaw:
   • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   • o samorządzie gminnym,
   • o pracownikach samorządowych,
   • o finansach publicznych,
   • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   • o ochronie danych osobowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w administracji
  2. wykształcenie w specjalności wycena nieruchomości
  3. wysoka kultura osobista,
  4. odporność na stres,
  5. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  6. kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
  7. dyspozycyjność,
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu
  2. Współdziałanie w zakresie opracowywania nowych planów miejscowych
  3. Wydawanie zaświadczeń z zakresu przyjęcia przez Radę Gminy Dąbrówka Uchwały o programie rewitalizacji,
  4. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
  5. Naliczanie opłat targowych
  6. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
  7. Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
  8. Prowadzenie prawidłowej gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Gminy, sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości,
  9. Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych,
  10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  11. Terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań własnych i zleconych przez Wójta,
  12. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego,
  13. Wykonywanie innych obowiązków związanych z zastępstwami w ramach referatu,
  14. Inne zadania zlecone prze z przełożonych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. list motywacyjny
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie( poświadczone za zgodność z oryginałem)
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem)
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca na pełny etat, 40 godz. tygodniowo.
  2. praca urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),
  3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka,
  4. wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca,
 6. Informacje dodatkowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce (sekretariat)z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji w terminie do dnia 2 stycznia 2018r. do godz. 15:00

 • Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrówka www.dabrowka.net.pl
 • Aplikacje ,które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dąbrówką.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2015 r.,poz.2135 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz własnoręcznie podpisane. • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę ,zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych-zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
 • Wójt Gminy Dąbrówka zastrzega sobie przerwanie procedury naboru bez podania przyczyn.
 • Oferty odrzucone zostaną odesłane za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Dąbrówka 13 grudnia 2017r.


/-/ Wójt Gminy Dąbrówka Radosław KorzeniewskiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 13.12.2017 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.02.2018 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2018 r., godz. 15.07Tomasz KostrzewaEdycja strony
07.02.2018 r., godz. 15.07Tomasz KostrzewaEdycja strony
07.02.2018 r., godz. 15.05Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
22.01.2018 r., godz. 08.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
16.01.2018 r., godz. 07.53Adam KlusekEdycja strony
18.12.2017 r., godz. 07.58Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.12.2017 r., godz. 08.07Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.12.2017 r., godz. 12.16Marek KaszubaEdycja strony
13.12.2017 r., godz. 12.12Marek KaszubaEdycja strony
13.12.2017 r., godz. 12.07Marek KaszubaDodanie strony

Strona oglądana: 1754 razy.