Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wójt Gminy Dąbrówka OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

ds. Biura Obsługi Mieszkańca i działalności gospodarczej w terminie do dnia 5 stycznia 2018r. do godz. 15:00
I. Wymagania niezbędne:
1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w tym:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
c. nieposzlakowana opinia,
d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2) wykształcenie wyższe
3) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office
4) znajomością przepisów ustaw:
• o samorządzie gminnym,
• o pracownikach samorządowych,
• o finansach publicznych,
• Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
• o ochronie danych osobowych,

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w administracji
2) wykształcenie w specjalności prawo lub administracja
3) wysoka kultura osobista,
4) odporność na stres,
5) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
6) kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
7) dyspozycyjność,

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) Dokonywanie bieżącej analizy pod katem zapotrzebowania społeczności lokalnych na otwieranie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos powyżej 4,5% alkoholu i kontrola przestrzegania przepisów w tej dziedzinie
3) Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej wynikających z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
4) Zapewnienie zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,
5) Pomoc w wypełnianiu formularzy i wniosków umożliwiających ewidencję działalności gospodarczej,
6) Prowadzenie bieżącej obsługi interesanta na Biurze Obsługi Mieszkańca
7) Pomoc w wypełnianiu wniosków interesantom
8) Wprowadzanie pism do elektronicznego obiegu dokumentów
9) Obsługa poczty przychodzącej
10) Wykonywanie innych obowiązków związanych z zastępstwami w ramach referatu

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
b) list motywacyjny
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie( poświadczone za zgodność z oryginałem)
d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem)
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
f) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca na pełny etat, 40 godz. tygodniowo.
b) praca urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),
c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka,
d) wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca,


VI. Informacje dodatkowe
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce (sekretariat)z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. Biura Obsługi Mieszkańca i działalności gospodarczej w terminie do dnia 5 stycznia 2018r. do godz. 15:00

• Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrówka www.dabrowka.net.pl
• Aplikacje ,które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dąbrówką.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2015 r.,poz.2135 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz własnoręcznie podpisane.

• Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych-zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

• Wójt Gminy Dąbrówka zastrzega sobie przerwanie procedury naboru bez podania przyczyn.

• Oferty odrzucone zostaną odesłane za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Dąbrówka 20 grudnia 2017r.

/-/ Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 20.12.2017 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 27.06.2018 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2018 r., godz. 12.47Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
22.01.2018 r., godz. 08.37Tomasz KostrzewaEdycja strony
20.12.2017 r., godz. 09.13Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 2457 razy.