Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wójt Gminy Dąbrówka OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

ds. mienia komunalnego i geodezji w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w tym:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
   3. nieposzlakowana opinia,
   4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. wykształcenie wyższe
  3. biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office
  4. prawo jazdy kat. B
  5. znajomością przepisów ustaw:
   • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   • o samorządzie gminnym,
   • o pracownikach samorządowych,
   • o finansach publicznych,
   • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   • o ochronie danych osobowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku zagospodarowanie przestrzenne lub geodezja
  2. doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami i geodezji (udokumentowane)
  3. wykształcenie w specjalności wycena nieruchomości
  4. wysoka kultura osobista,
  5. odporność na stres,
  6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
  7. kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
  8. dyspozycyjność,
 3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń dotyczących uchwał regulujących planowanie przestrzenne w Gminie Dąbrówka
  2. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
  3. Prowadzenie prawidłowej gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Gminy, sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości,
  4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych,
  5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  6. Terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań własnych i zleconych przez Wójta,
  7. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego,
  8. Wykonywanie innych obowiązków związanych z zastępstwami w ramach referatu,
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. list motywacyjny
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie( poświadczone za zgodność z oryginałem)
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( poświadczone za zgodność z oryginałem)
  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  6. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca na pełny etat, 40 godz. tygodniowo.
  2. praca urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),
  3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka,
  4. wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca,
 6. Informacje dodatkowe


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrówce (sekretariat)z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. mienia komunalnego i geodezji w terminie do dnia 23 lutego 2018r. do godz. 15:00
• Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrówka www.dabrowka.net.pl
• Aplikacje ,które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dąbrówką.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2015 r.,poz.2135 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz własnoręcznie podpisane.
• Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych-zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
• Wójt Gminy Dąbrówka zastrzega sobie przerwanie procedury naboru bez podania przyczyn.
• Oferty odrzucone zostaną odesłane za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Dąbrówka 7 lutego 2018r.
/-/ Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.02.2018 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 27.06.2018 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2018 r., godz. 12.47Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
07.02.2018 r., godz. 15.04Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2349 razy.