Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 1200 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za 2017 r.
8. Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2018 r.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
e) w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
f) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gminą Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia.
g) W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dąbrówka a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
h) W sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego,
i) W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/233/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2-17 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka,
j) W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków,
k) W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 43011W w miejscowości Trojany i Wszebory”,
l) W sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków”,
m) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew -Marianów-Kowalicha”,
n) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany”,
o) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew”,
p) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 – 2025.
q) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok,
r) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg,
s) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
t) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka, ( Czarnów)
u) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Kowalicha)
v) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Kowalicha
w) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Kuligów)
x) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Małopole)
y) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Ślężany)
z) w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka (Wszebory)
ź) w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
ż) w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

10. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
- Wystąpienie p. Agnieszki Domżalskiej – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
/-/ Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:Grażyna Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 23.02.2018 r., godz. 15.39
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2019 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2019 r., godz. 12.04Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.02.2018 r., godz. 09.24Tomasz KostrzewaEdycja strony
23.02.2018 r., godz. 15.39Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 622 razy.