Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 26 CZERWCA 2018 r. o godz. 13.00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy
Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 13°° w Sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury odbędzie się X X X V I sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017
rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Zapobiegania Narkomanii za 2017 r.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce za 2017 r.
10. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 i sprawozdanie finansowe.
11. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówka.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka w sprawie wykonania
budżetu Gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania
opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy.
14. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
15. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Dąbrówka za 2017 rok,
b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Dąbrówka za 2017 rok,
c) zmieniająca Uchwałę Nr XX/123/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2008
roku w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce poprzez wydzielenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce,
d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/310/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka
e) uchylająca uchwałę Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania
pn."Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany” ,
f) uchylająca uchwałę Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Dąbrówka w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „ Budowa
sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Zaścienie, Karolew” ,
g) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Dąbrówka w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
h) w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadań z zakresu właściwości Powiatu
Wołomińskiego,
i) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Dąbrówka instrumentem płatniczym,
j ) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2018 -
2025,
k) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
16. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 22.06.2018 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2019 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2019 r., godz. 11.36Adam KlusekZmiana przynależności strony
22.06.2018 r., godz. 15.44Adam KlusekEdycja strony
22.06.2018 r., godz. 15.35Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 243 razy.