Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 110/2005 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 8 kwietnia 2005r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 42 ust 7, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112), zarządzam co następuje:


§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela do wysokości ustalonej w tabeli.

Lp. Stanowisko kierownicze
1 Dyrektor szkoły typu, liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9-12 oddziałów
8
5
2 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego
- do 3 oddziałów

10
§ 2

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono Stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 września 2005r.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 30.05.2006 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 14.07Adam KlusekZmiana przynależności strony
30.05.2006 r., godz. 11.33Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1413 razy.