Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Kompetencje, tryb pracy

Fragment STATUT GMINY DĄBRÓWKA §7 - §10

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy Dąbrówka.

§7

 1. Rada Gminy zwana dalej Radą z zastrzeżeniem § 5 pkt. 2 jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1. uchwalanie i zmiana Statutu Gminy,
  2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działań, oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
  3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu-na wniosek Wójta,
  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu,
  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych,
  7. tworzenie sołectw, łączenie, podział, znoszenie, ustalanie zakresu działania, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, lub czas nieokreślony o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek, poręczeń i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa,
  12. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, placów publicznych i wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad ustalenia stypendiów dla uczniów i studentów,
  18. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy,


§8

 1. Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.
 2. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy, na dzień przypadający w ciągu 7 dni, po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad, na obszarze kraju.
 4. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
 5. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 6. Na wniosek Wójta lub co najmniej lA ustawowego składu Rady Gminy, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§9

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Mieszkańcy gminy mają prawo wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
 2. W celu dostępu do dokumentów należy złożyć wniosek w którym określa się jakie dokumenty mają być udostępnione. Zainteresowany może zapoznać się z dokumentami niezwłocznie, jednak nie później jak w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku w godzinach pracy Urzędu w pomieszczeniu wyznaczonym przez Wójta. Jednak w sprawach skomplikowanych termin zapoznania się z dokumentami w szczególnych sytuacjach może być wydłużony do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Osoba zainteresowana której udostępnia się dokumenty nie może ich wynosić z wyznaczonych pomieszczeń, może jednak sporządzać notatki. W razie potrzeby wnioskodawca może kopiować dokumenty. Odmowa udostępnienia dokumentów może wynikać przede wszystkim z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o informacjach niejawnych. W razie odmowy udostępnienia dokumentów Wójt wydaje decyzję administracyjną, od której wnioskodawca może się odwołać.
 3. W pomieszczeniach, w których odbywają się obrady należy zapewnić miejsca dla członków Rady, a także osobne miejsca dla publiczności.
 4. W obradach uczestniczą Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, będący głównym księgowym budżetu oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, bez prawa głosowania.
 5. W obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorstw oraz innych jednostek, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad Rady.

§ 10.

 1. Nowo wybrana Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej Va ustawowego składu Rady w trybie określonym w pkt.l
 3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
 4. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w pkt.3 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 12.04.2019 r., godz. 08.23
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 18.04.2019 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2019 r., godz. 11.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.04.2019 r., godz. 11.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2019 r., godz. 08.23Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 357 razy.