Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Dąbrówka na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 14:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce
Transmisja z VIII Sesji Rady Gminy Dąbrówka rozpocznie się 28 czerwca 2019 roku o godzinie 14:00

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Dąbrówka.
6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy Dąbrówka z bieżącej działalności.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce za 2018 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za 2018 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury Gminy Dąbrówka za 2018 r.
10. Raport o stanie Gminy Dąbrówka za 2018 r. i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dąbrówka wotum zaufania:
1) Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbrówka za 2018 r.,
2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrówka,
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrówka.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2018 rok, sprawozdania finansowego i udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium:
1) Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 i sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówka,
2) Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
3) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
4) Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy,
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Dąbrówka za 2018 rok,
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka,
2) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2019-2027,
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok,
4) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz diet dla sołtysów,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbrówka.
13. Infonnacje Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka.
14. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka
Agnieszka Gryglas
/-/

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Klusek, data: 19.06.2019 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 28.06.2019 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2019 r., godz. 13.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.06.2019 r., godz. 13.18Tomasz KostrzewaEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 14.33Adam KlusekEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 14.32Adam KlusekEdycja strony
19.06.2019 r., godz. 14.32Adam KlusekDodanie strony

Strona oglądana: 215 razy.