Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrówka za lata 2006-2010

Sprawozdanie Wójta Gminy Dąbrówka
za lata 2006-2010

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Dąbrówka.

W związku z dobiegającą końca kadencją, w czasie której sprawowałem funkcję Wójta Gminy Dąbrówka przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności w latach 2006- 2010 według stanu na dzień 15 października 2010 roku.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przybliżenie Państwu, mieszkańcom Gminy Dąbrówka, zakresu merytorycznego oraz ilości pracy, jaka została wykonana przeze mnie i pracowników Urzędu Gminy w czasie ostatniej kadencji, a tym samym umożliwienie dokonania samodzielnej oceny funkcjonowania wójta w ostatniej kadencji. Nie jest ono jednak opisem zupełnym i wyczerpującym. Mam jednak nadzieję, że sprawozdanie to pomoże Państwu stworzyć, dopełnić lub zweryfikować własny obraz na ten temat.

 1. W latach 2006-2010 zostało przygotowanych 261 projektów uchwał dla Rady Gminy Dąbrówka i 267 zarządzeń Wójta Gminy Dąbrówka.
 2. Wydano 30190 decyzji w sprawie wymiaru podatków, 420 decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatków, 942 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
 3. Wydano po kilkadziesiąt decyzji dotyczących wysokości zobowiązania podatku od środków transportowych, umorzeń zaległości podatkowych itp.
 4. Wydano 1201 decyzji o przyznaniu stypendiów dla uczniów.
 5. Wydano po kilkadziesiąt decyzji z zakresu spraw stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.
 6. Wydano 1994 decyzje z zakresu pomocy społecznej, 4250 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, 101 decyzji o zaliczkach alimentacyjnych i 75 decyzji o funduszu alimentacyjnym.
 7. Wydano 521 postanowień opiniujących wstępne podziały nieruchomości i 453 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
 8. Wydano 3008 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i 118 decyzji o warunkach zabudowy.
 9. Wydano 266 decyzji zezwalających na zjazd z drogi gminnej na posesje i 272 decyzje zezwalające na umieszczenie różnych urządzeń w pasie drogi gminnej.
 10. Wydano 476 decyzji na wycinkę drzew, 26 decyzji dotyczących odpadów, 77 postanowień i decyzji opiniujących lokalizacje inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska i kilkadziesiąt decyzji dotyczących różnych spraw z zakresu ochrony środowiska.
 11. Wydano 256 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 65 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzi to do wniosku, że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych. W czasie ostatniej kadencji wielu poważnych inwestorów zainteresowało się usytuowaniem swoich firm na terenie Naszej Gminy.
 12. Wydano 139 pozwoleń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych i 12 decyzji dotyczących wygaśnięcia koncesji w tym zakresie.
 13. Wydano 33 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 8 decyzji orzekających o rozgraniczeniu.
 14. Wydano 11 postanowień dotyczących kopalin.
 15. Wydano 18 decyzji dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste.
 16. Wydano 32 decyzje dotyczące ewakuacji powodzian.
 17. Sporządzono łącznie ponad 1000 sprawozdań.
 18. Do sekretariatu Urzędu Gminy Dąbrówka wpłynęło łącznie 15787 korespondencji. Dodatkowo do biura obsługi interesanta wpłynęło 1129 pism i wniosków. Wszystkie te sprawy wymagały rozpatrzenia przez wójta lub pracowników Urzędu.
 19. W okresie ostatniej kadencji w Urzędzie Gminy Dąbrówka i w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrówka odbyły się 23 kontrole zewnętrzne. W żadnej z zakończonych kontroli nie wykazano Urzędowi Gminy Dąbrówka istotnych uchybień merytorycznych i finansowych przy wykonywaniu funkcji publicznych.
 20. Wójt Gminy Dąbrówka w trakcie ostatniej kadencji współorganizował kilkadziesiąt uroczystości patriotycznych, kulturalnych, sportowych, strażackich itp. Wójt Gminy Dąbrówka uczestniczył też w kilkuset naradach, konferencjach, uroczystościach i innych spotkaniach poza terenem Gminy Dąbrówka.
 21. Wójt Gminy Dąbrówka zatwierdzał arkusze organizacyjne placówek oświatowych, nadzorował dożywianie i dowożenie dzieci i młodzieży, w tym dowożenie dzieci niepełnosprawnych.
 22. Wójt Gminy Dąbrówka sprawował nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówka to jest: Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkola Samorządowego, wszystkich szkół i przedszkola samorządowego. Nadzorem Wójta Gminy Dąbrówka objęta jest także działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce i Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce. Wójt Gminy Dąbrówka sprawował także nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych, wspólnot gruntowych istniejących na terenie Naszej Gminy itp.
 23. W latach 2006-2010 przeprowadzono prawie 80 przetargów i udzielono kilkaset drobnych zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych i zakupów.
 24. W roku 2006 zrealizowano następujące inwestycje:
  • II etap budowy wodociągu w Dąbrówce
  • budowa stacji wodociągowej i I etap budowy wodociągu w Kuligowie
  • wykonano projekt wodociągu dla Sokołówka, Teodorowa, Józefowa i Cisia.
  • wykonano odcinek chodnika w Guzowatce, Józefowie, Kuligowie i Trojanach,
  • wykonano chodnik w Chajętach,
  • zmodernizowano drogę we wsi Trojany,
  • zmodernizowano drogę Guzowatka- Działy Czarnowskie,
  • zakupiono nowy samochód pożarniczy dla OSP w Dąbrówce,
  • dokończono kanalizację wsi Karpin,
  • dokończono I etap i zrealizowano II etap kanalizacji Laskowa,
  • wybudowano gminne boisko do piłki nożnej w Dąbrówce,
  • wybudowano trzy hale sportowe w Józefowie, Wszeborach i Guzowatce,
  • przeprowadzono modernizację szkół w Józefowie i Wszeborach.
 25. W roku 2007 zrealizowano następujące inwestycje:
  • II etap budowy stacji i sieci wodociągowej w Kuligowie,
  • budowa wodociągu w Sokołówku i Teodorowie,
  • zakupiono agregat prądotwórczy dla stacji wodociągowej w Kołakowie,
  • opracowano dokumentację techniczną wodociągu w Karpinie i Małopolu,
  • zbudowano chodnik w Chajętach wraz z elementami odwodnienia,
  • zbudowano odcinek chodnika w Trojanach,
  • wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicy Polnej w Dąbrówce,
  • wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Trojany-Wszebory,
  • wykonano chodnik przy cmentarzu i do grobu żołnierzy,
  • zakupiono działkę pod boisko przy szkole we Wszeborach,
  • zakupiono samochód służbowy dla gminy,
  • zakupiono samochód pożarniczy dla OSP,
  • dokończono II etap i zrealizowano III etap kanalizacji Laskowa,
  • zrealizowano I etap kanalizacji Małopola,
  • wykonano podbudowę bieżni przy boisku gminnym w Dąbrówce,
  • wykonano projekt hali sportowej w Dąbrówce.
 26. W roku 2008 zrealizowano następujące inwestycje:
  • budowa wodociągu w Karpinie,
  • II etap budowy wodociągu Teodorów-Sokołówek,
  • wykonano projekt wodociągu dla Dręszewa i Trojan,
  • wykonano chodnik pomiędzy Guzowatką i Kołakowem,
  • wykonano odcinki chodników w Kuligowie, Józefowie i Ludwinowie,
  • wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze we Wszeborach-kolonia w stronę P. Lipińskiego,
  • wykonano nawierzchnię asfaltowa na drodze Dąbrówka-Stanisławów,
  • zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Kuligów,
  • zakupiono zapory przeciwpowodziowe,
  • przeprowadzono I etap modernizacji budynku przedszkola samorządowego,
  • kontynuowano kanalizację w Małopolu,
  • zakupiono działki pod oczyszczalnię dla północno-zachodniej części gminy,
  • wykonano bieżnię przy boisku gminnym w Dąbrówce,
  • wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni we Wszeborach.
 27. W roku 2009 zrealizowano następujące inwestycje:
  • dokończono wodociąg w Karpinie,
  • wykonano odcinki chodników w Kuligowie, Józefowie i Dąbrówce,
  • wykonano część chodników w Guzowatce i Zaścieniach,
  • wykonano II etap drogi Dąbrówka-Stanisławów,
  • wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w Teodorowie,
  • wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze Trojany-Lasków,
  • zmodernizowano mostki i drogi zniszczone przez powódź,
  • dokończono modernizację przedszkola w Dręszewie,
  • kontynuowano kanalizację w Małopolu,
  • zakupiono agregat prądotwórczy dla oczyszczalni ścieków,
  • zakupiono używany samochód dostawczy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 28. W roku 2010 zamierza się zrealizować następujące inwestycje:
  • rozpoczęliśmy budowę wodociągów w Trojanach, Józefowie i Cisiu. Zakończenie zadania w 2011r.,
  • wykonano dalszy odcinek chodnika w Guzowatce i Zaścieniach,
  • do 15 listopada planuje się wykonać kolejne odcinki chodników w Kuligowie, Józefowie i Zaścieniach,
  • wykonano modernizację odcinka drogi Zaścienie-Chruściele,
  • do 31 października planuje się zakończyć budowę świetlicy w Trojanach,
  • do 15 listopada planuje się wykonać modernizację wybranych odcinków dróg w Karolewie i Kowalisze,
  • do 30 listopada zostanie zakupiona nowa prasa do osadów na oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce,
  • do 15 listopada planuje się wykonać kolejny odcinek kanalizacji w Małopolu,
  • do 30 listopada planuje się dobudowę jednego pomieszczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej i wymianę okien w GCK,
  • w listopadzie planuje się rozpoczęcie rozbudowy Gimnazjum w Dąbrówce wraz z budową nowej, pełnowymiarowej hali sportowej.
 29. W latach 2006-2010 zrealizowano także po kilkadziesiąt remontów dróg, obiektów szkolnych, strażackich, gminnych itp. Zakupiono wiele nowego sprzętu i wyposażenia. Zamontowano około 100 nowych lamp ulicznych.
 30. W latach 2006-2010 gmina realizowała lub była partnerem kilku programów szkoleniowych z Unii Europejskiej, z których korzystali mieszkańców Gminy Dąbrówka.
 31. Realizacja tych wszystkich zamierzeń nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego wielu instytucji i funduszy. W latach 2006-2010 przyznano gminie łącznie ponad 16 milionów dotacji i ponad 5 milionów pożyczek preferencyjnych, niskoprocentowych i częściowo umarzalnych.
 32. W bieżącym roku przygotowaliśmy do złożenia lub złożyliśmy wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych kolejnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 r. w tym między innymi na budowę systemu dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla całej Naszej Gminy. Chcemy też włączyć się w program budowy kolektorów słonecznych i rozszerzyć program usuwania azbestu.

Podsumowując trudno nie zauważyć, że pomimo kryzysu gospodarczego i związanego z tym spadku dochodów, Gmina Dąbrówka w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała. Powstało wiele nowych przedsiębiorstw, w których nasi mieszkańcy znaleźli miejsca pracy i źródła dochodów tak ważne dla poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji każdego z nas. Udało się również zrealizować wiele ważnych i niezbędnych dla Naszej Gminy zamierzeń.

Powyższy zarys rozwoju Naszej Gminy w mijającej kadencji stanowi niewątpliwy powód do tego, aby mieszkańcy czuli się zadowoleni, że należą do wspólnoty samorządowej Gminy Dąbrówka. Fakt, że w czasie ostatniej kadencji nastąpił dynamiczny rozwój Gminy Dąbrówka, jest tym bardziej warty odnotowania, że czas ten był okresem trudnym nie tylko z powodów finansowych, lecz także ze względu na ostre konflikty o charakterze politycznym koncentrujące się na mojej osobie. Staram się zrozumieć moich przeciwników politycznych i motywy ich działania, nie do zaakceptowania są jednak dla mnie metody, które zastosowano, żeby wyeliminować mnie z życia publicznego. Dziś żywię nadzieję, że działania, które stały się powodem wysuwania wobec mnie bezpodstawnych oskarżeń zostaną w najbliższym okresie poddane rzetelnej analizie, która umożliwi ich rzetelną apolityczną ocenę. Nie mam wątpliwości, że bezstronna ocena wszystkich okoliczności tej sprawy i sprawowania przeze mnie funkcji Wójta Gminy Dąbrówka wykaże, że w czasie jej pełnienia dobro Naszej wspólnoty było dla mnie zawsze najwyższym nakazem, a w tym konkretnym przypadku uchroniło gminę przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Sprawowanie władzy nawet na najniższym szczeblu samorządu, a może przede wszystkim na tym szczeblu, wiąże się z podejmowaniem często trudnych decyzji. Nie zawsze możliwe jest wydanie takiego rozstrzygnięcia, które zadowala wszystkich. Pragnę jednak zapewnić, że sprawując władzę w Naszej Gminie starałem się tak postępować, aby moje działania były zawsze zgodne z prawem. Szczególną uwagę przywiązywałem do zapewnienia jawności i przejrzystości mojej działalności w Urzędzie Gminy Dąbrówka. Nie ukrywałem przed mieszkańcami Naszej Gminy nawet najbardziej bolesnych dla mnie informacji o bezpodstawnie stawianych mi zarzutach. Wydałem w tej mierze publiczne oświadczenie, które z jednej strony miało na celu uczciwe poinformowanie wszystkich zainteresowanych o rzeczywistej sytuacji, w której się znalazłem, a z drugiej pokazanie, że mimo braku mojej aprobaty dla zastosowanych wobec mnie zarzutów i metod działania, nie wykazałem się brakiem szacunku wobec instytucji państwowych.

Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, przez cały okres tej kadencji niektóre osoby próbowały dyskredytować moją osobę. W ostatnich tygodniach ze względu na zbliżające się wybory ataki na moją osobę nasiliły się. Pragnę zapewnić, że nie zniżę się do poziomu tych osób i nie dam się wciągnąć w spiralę kłamstwa, pomówień i nienawiści, ale jednocześnie ostrzec, że w przypadku dalszej eskalacji tego zjawiska, będę ze wszystkich sił bronił swojego dobrego imienia na drodze cywilno-prawnej.

Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę wyrazić wdzięczność radnym Gminy Dąbrówka, sołtysom, strażakom, pracownikom Urzędu Gminy Dąbrówka i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom wielu instytucji a przede wszystkim Mieszkańcom Gminy za ostatnie 4 lata współpracy. Bez Państwa życzliwości oraz bez wsparcia przedstawicieli instytucji wojewódzkich i powiatowych trudno byłoby osiągnąć to wszystko, co szczęśliwie stało się udziałem Naszej Gminy.

Z poważaniem Tadeusz Bulik

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 24.06.2019 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 13.08.2019 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2019 r., godz. 10.11Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
24.06.2019 r., godz. 13.33Tomasz KostrzewaEdycja strony
24.06.2019 r., godz. 13.32Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 12 razy.