Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 116/2005 Wójta Gminy Dąbrówka a dnia 23 czerwca 2005 roku.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz §12 uchwały Nr XXIII/155/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę: 2.510 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok o kwotę: 2.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.


§ 3

1. Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 8.752 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi: 13.225.286 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi: 17.072.828 zł.


§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 28.11.2006 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 18.09.2019 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2019 r., godz. 15.11Adam KlusekZmiana przynależności strony
28.11.2006 r., godz. 12.25Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1415 razy.