Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Sposób załatwienia sprawy

• Podstawa prawna

Ustawa z 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r. poz.1195). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

• Przedmiot

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

• Ogólna reguła określania statusu pisma

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

• Kto może złożyć petycję ?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej ( Wójt Gminy Dąbrówka lub Rada Gminy Dąbrówka, zwanymi dalej podmiotem rozpatrującym).
Petycja może być złożona w interesie:
publicznym;
podmiotu wnoszącego petycję;
podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

• Forma

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

• Sposób i termin rozpatrywania

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Ww. informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w pkt 3. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot rozpatrujący składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot rozpatrujący może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W tym przypadku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ogłasza się sposób załatwienia petycji wielokrotnej.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

• Sprawozdawczość

Podmiot rozpatrujący petycję corocznie w terminie do 30 czerwca, umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.


Wytworzył:Agnieszka Londzin, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 11.09.2019 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 11.09.2019 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2019 r., godz. 15.22Tomasz KostrzewaEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 15.19Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 193 razy.