Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

ZARZĄDZENIE NR 133/2005 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku i finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz §12 uchwały N XXIII/155/2005 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 stycznia 2005 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę: 53.679 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ dochody związane z realizacją ^adań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 53.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr la do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok o kwotę: 53.679 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 53.679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.


§ 3

1. Dokonać przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Budżet po stronie dochodów wynosi: 13.810.694 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi: 17.738.236 zł.


§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 29.11.2006 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.23Adam KlusekZmiana przynależności strony
29.11.2006 r., godz. 12.12Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1378 razy.