Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 153/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 24 lipca 2006

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrówka
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), podaję do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrówka:

I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dąbrówka działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka, zobowiązany jest do posiadania:
1. pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):
a. zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;
b. oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c. wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
d. zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
e. zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;
2. właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówka, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;
3. bazy transportowej zapewniającej:
a. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
b. możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;
4. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
5. zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 - ze zmianami)

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:
1. pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:
a. spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;
b. zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;
c. oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
d. zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
e. zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;
2. bazy transportowej zapewniającej:
a. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
b. możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy;
3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
4. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez właściwego wójta

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do:
1. wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym Ogłoszeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;
2. przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej.
3. umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do
wykonywania zezwolenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy na odprowadzanie odebranych nieczystości do stacji zlewnych.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.02.2007 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.35Adam KlusekZmiana przynależności strony
26.02.2007 r., godz. 11.15Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1263 razy.