Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zarządzenie Nr 171/2006 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 listopada 2006

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
Na podstawie Rozdz.3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tekst jednolity z 2002 roku ( Dz.U. Nr 76 poz. 694 ) oraz Instrukcji służbowej Gminy Dąbrówka zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych jak następuje:


§ 1

Inwentaryzację metodą spisu z natury środków pieniężnych i innych wartości
znajdujących się w kasie oraz rzeczowych składników majątkowych, tj. środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów według stanu na dzień 31.12.2006 r.


§ 2

Inwentaryzację sald rozrachunkowych środków pieniężnych na rachunkach bankowych, sałd pożyczek należy przeprowadzić metodą potwierdzenia sald według stanu ewidencji księgowej na dzień 31.12.2006 r.


§ 3

Inwentaryzację metodą weryfikacji (uzgadniania) sald aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji metodą ich potwierdzenia lub spisowi z natury. Weryfikacji podlegają salda na dzień 31.12.2006 r.
§4 Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie :
- Jolanta Sikorska - Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej
- Maria Klusek - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
- Krystyna Augustyniak - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej


§ 5

Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych w § 1 niniejszego zarządzenia : Zespół I
- Krystyna Augustyniak - Przewodnicząca Zespołu Spisowego
- Grażyna Wójcik - Członek Zespołu Spisowego
- Elżbieta Wilkowska - Członek Zespołu Spisowego
który dokona spisu z natury wszystkich składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia Zespół II
- Marek Kaszuba - Przewodniczący Zespołu Spisowego
- Ireneusz Zieliński - Członek Zespołu Spisowego
- Anna Szczepańska - Członek Zespołu Spisowego
który dokona spisu wszystkich składników majątkowych w jednostkach OSP na terenie gminy, wodociągu, oczyszczalni ścieków, dróg i pozostałego majątku komunalnego.


§ 6

Przewodniczący Zespołów Spisowych przekazuje w terminie do dnia 08.01.2007 r. arkusze spisowe do Skarbnika Gminy.


§ 7

Skarbnik Gminy w terminie do dnia 10.01.2007 r. przekaże do Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej arkusze spisowe wraz z wyceną i ustaleniem różnic inwentaryzacyj nych.


§ 8

Przewodniczący komisji Inwentaryzacyjnej sporządzi protokół z przebiegu inwentaryzacji metodą spisu z natury oraz przedłoży wnioski, co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w terminie do dnia 12.01.2007 r.


§ 9

Wójt Gminy wydaje decyzję w sprawie rozliczenia inwentaryzacji i sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, która podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2006 roku.


§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 01.03.2007 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 19.09.2019 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 08.42Adam KlusekZmiana przynależności strony
01.03.2007 r., godz. 08.19Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1356 razy.